Konventa dhe Raporte për te drejtat e Njeriut


A.   Lista e konventave nderkombetare ne fushen e te drejtave te njeriut dhe mbrojtjes se te drejtave te minoriteteve ne te cilat RSh eshte pale (ratifikuar/aderuar nga RSH), si dhe datat e ratifikimit/aderimit te tyre:
    
1.   Mekanizmi Universal Periodik mbi shqyrtimin e të drejtave të njeriut.


Mekanizmi UPR si një element thelbësor i Këshillit të të Drejtave të Njeriut është një proces që përfshin shqyrtimin e gjendjes së të drejtave të njeriut në vendet anëtare të OKB-së dhe detyrimin e shteteve palë për raportim, lidhur me përmbushjen e angazhimeve ndërkombëtare nëmbrojtjen e të drejtave të njeriut. Në kuadër të këtij Mekanizmi, vendi ynë ka paraqitur në vitin 2009, Raportin e parë dhe në muajin janar 2014, pranë Këshillit të të Drejtave të Njeriut (KDNJ), Raportin periodik në kuadër të ciklit të dytë të Mekanizmit Universal Periodik (UPR). Në vijim, shqyrtimi i Raportit tonë do të zhvillohet në punimet e sesionit të radhës të KDNJ-së, (prill-maj 2014).


2. Konventat mbi të drejtat e njeriut në kuadër të OKB-së.


•         Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike, (aderuar më 1991).
•         Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (aderuar me ligjin nr.7511 datë 08.08.1991). 
•         Konventa për të Drejtat e Fëmijës (ratifikuar me ligjin nr.7531 datë 11.12.1991).
•         Konventa për Eleminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (Aderuar me ligjin nr.7767, datë, 09.11.1993).
•         Konventa kundër Torturës, Trajtimeve të Egra Çnjerëzore dhe Degraduese  (aderuar me me ligjin nr. 7727, datë 30.06.1993. 
•         Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racial, (aderuar më 1994).
•         Konventa, “Për mbrojtjen e të drejtave të të gjithë punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre” (aderuar me ligjin nr. 9703, datë 02.07.2007).  
•         Konventa e OKB-së “Për mbrojtjen e të gjithë personave nga zhdukjet me forcë”, (ratifikuar nga vendi ynë me ligjin nr.9802, datë 13.09.2007).
•         Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (ratifikuar me ligjin 108/2012).
 
Gjithashtu Republika e Shqipërisë është palë në Protokollet Opsionale tëKonventave ndërkombëtare në kuadër të OKB-së konkretisht:
•         Protokolli Opsional i Konventës Kundër Torturës dhe trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues (ratifikuar me ligjin nr.9094, datë 3.07.2003).  
•         Protokolli Shtesë i Konventës kundër Diskriminimit ndaj Grave (ratifikuar me ligjin nr. 9052 datë 17.4.2003).
•         Protokolli Opsional “Mbi shitjen e Fëmijve, Prostitucionin me Fëmijë dhe Pornografinë” (aderuar me ligjin nr. 9834, datë 22.11.2007). 
•         Protokolli Opsional “Mbi Përfshirjen e Fëmijve në Konfliktet e Armatosura (aderuar me ligjin nr. 9833, datë 21.12.2007). 
•         Protokolli Opsional mbi te Drejtat e Femijeve dhe Procedurat e Komunikimit.
•         Protokolli Opsional i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (aderuar 4 tetor 2007).
•         Protokolli i Dytë Shtesë i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (aderuar me ligjin nr.9726, datë 7.05.2007).
 
3. Konventa per minoritetet ne kuader te Keshillit te Evropes  


Konventa Kuadër e Këshillit të Europës “Për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare” shtë nënshkruar nga Republika e Shqipërisë më 29.06.1995, ratifikuar me ligjin nr.8496, datë 3.06.1999 dhe ka hyrë në fuqi me 01.01 2000.
 
B.   Linket perkatese te teksteve te Konventave Nderkombetare ne te cilat RSh eshte pale:   
 
Persa i perket teksteve te Konventave ne kuader te OKB_se:
 
•         Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf  


•         Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf


•         Konventa për të Drejtat e Fëmijës:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf


•         Konventa për Eleminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf


•         Konventa kundër Torturës, Trajtimeve të Egra Çnjerëzore dhe Degraduese:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf


•         Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racial:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf


•      Konventa, “Për mbrojtjen e të drejtave të të gjithë punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre”               

 http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cmw.pdf

•         Konventa e OKB-së “Për mbrojtjen e të gjithë personave nga zhdukjet me force:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/disappearance-convention.pdf


•         Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
 
Persa i perket teksteve te Protokolleve Opsionale ne kuader te OKB-se:   
 
•         Protokolli Opsional i Konventës Kundër Torturës dhe trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat-one.pdf


•         Protokolli Shtesë i Konventës kundër Diskriminimit ndaj Grave:

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx


•         Protokolli Opsional “Mbi shitjen e Fëmijve, Prostitucionin me Fëmijë dhe Pornografinë:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc-sale.pdf
•         Protokolli Opsional “Mbi Përfshirjen e Fëmijve në Konfliktet e Armatosura:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc-conflict.pdf


•         Protokolli Opsional mbi te Drejtat e Femijeve dhe Procedurave te Komunikimit:

http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf


•         Protokolli Opsional i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr-one.pdf


•         Protokolli i Dytë Shtesë i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike:

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr-death.pdf
 
Per sa i perket tekstit te Konventes ne kuader te Keshillit te Evropes:
 
•         Konventa Kuadër e Këshillit të Europës “Për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare”:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_AtGlance/PDF_H(95)10_FCNM_ExplanReport_en.pdf