Aktet e gjendjes civile

Aktet e gjendjes civile 

Përfaqësitë tona kryejnë disa funksione të një zyre të gjendjes civile bazuar në Ligjin 10129/09 “Për Gjendjen Civile”. Këto funksione kanë të bëjnë me regjistrimin e akteve të gjendjes civile ose ndryshimin e përbërësve në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile.

Institucionet përgjegjëse

Përfaqësitë diplomatike dhe konsullore i kryejnë shërbimet e tyre me aktet e gjendjes civile në bashkëpunim me MPB, Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile.

Aktet e përgatitura të gjendjes civile, në bazë të të cilave do të kryhen ndryshimet në Regjistrin Kombëtar, përcillen përmes MPJ, Drejtorisë Konsullore, për në MPB, Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile. Ndryshimet kryhen nga zyrat përkatëse të gjendjes civile në qarkun ku shtetasi ka vendbanimin e përhershëm.

Për më shumë:

  1. Regjistrimi i fëmijëve;
  2. Regjistrimi i martesave;
  3. Regjistrimi i vdekjeve;
  4. Lidhje martese me shtetas shqiptarë;
  5. Lidhje martese me shtetas të huaj;