Regjimi i vizave për shtetasit shqiptarë

Regjimi i vizave për shtetasit shqiptarë 

Dokumentacioni i nevojshëm për marrjen e vizave të huaja

Dokumentacioni që duhet të sigurojë shtetasi shqiptar për të marrë vizë është i ndryshëm në funksion të legjislacionit të huaj dhe qëllimit të udhëtimit. Si rregull, shtetasit duhet të kenë pasaportë udhëtimi me vlefshmëri të mjaftueshme, të plotësojnë formularin e aplikimit, të paraqesin ftesën apo garancinë nga pritësi në vendin e huaj, si dhe sigurimin e udhëtimit/shëndetit për raste urgjence mjekësore dhe riatdhesim. 

Në faqet elektronike të ministrive të vendeve të huaja apo vetë ambasadave të tyre ofrohet zakonisht informacion i nevojshëm. 

REGJIMI I VIZAVE 

Informacioni që jepet në tabelën bashkëlidhur është vetëm orientues, sipas të dhënave më të fundit që disponon MEPJ. Shtetasit para se të udhëtojnë duhet të kontaktojnë me përfaqësinë më të afërt të vendit të destinuar për t’u informuar për kushtet e hyrjes dhe daljes në këtë vend. 

MEPJ nuk është përgjegjëse për ndryshime ose pasaktësi në informacionin e dhënë. 

Për vendet ku shtetasit nuk kanë nevojë për vizë afatshkurtër (shih në tabelë kolonën “Vizë Afatshkurtër”), informacioni “Përfaqësia ku aplikohet” jepet për rastet nëse ata do të kenë nevojë të kërkojnë vizë qëndrimi (vizë e ngjashme me atë tipit D). 

Bashkëlidhur tabela me vendet: Regjimi i vizave për shtetasit shqiptarë. 

ÇFARË DUHET TË KENË PARASYSH SHTETASIT PARA SE TË UDHËTOJNË? 

Shtetasit duhet të sigurohen nëse në vendet ku do të shkojnë ka trazira politike, fatkeqësi natyrore, sëmundje dhe epidemi apo është e nevojshme të vaksinohen. Është e rekomandueshme të njihen më parë, aq sa është e nevojshme, për traditat, zakonet, doket e vendeve ku do të shkojnë.

Para udhëtimit shtetasit duhet të kenë me vete adresat e Misioneve Diplomatike dhe Posteve Konsullore të Republikës së Shqipërisë, që mbulojnë vendet ku do të udhëtojnë:

 http://www.punetejashtme.gov.al/al/perfaqesite-diplomatike/perfaqesite-shqiptare-ne-bote 

Për shtetasit shqiptarë, që dëshirojnë të udhëtojnë në Shtetin e Katarit, ju informojmë se mbajtja dhe hyrja me produktet e duhanit si mëposhtë, në këtë shtet do të ketë pasoja ligjore:    

  1. 1. Chewing tobacco (duhan i përtypshëm)
  2. 2. Cigare elektrike, shisha dhe gjenerikën e të gjitha produkteve të duhanit
  3. 3. Chewing tobacco të të gjitha formave ose markave
  4. 4. Pajisje automatike për shitjen e cigareve
  5. 5. Reklamimi, Promovimi ose Sponsorizimi i duhanit ose derivateve të tij

 

-Për shtetasit shqiptarë, që dëshirojnë të udhëtojnë në Egjipt, lutemi gjeni bashkëlidhur udhëzimin për mbajtjen e ilaçeve për përdorim personal, gjithashtu sasinë e lejuar të medikamenteve, produkteve komzmetike, produkteve veterinare, si dhe tabelën me ilaçet apo produktet e ndaluara.