Regjimi i vizave për shtetasit shqiptarë

Regjimi i vizave për shtetasit shqiptarë 

Dokumentacioni i nevojshëm për marrjen e vizave të huaja

Dokumentacioni që duhet të sigurojnë shtetasit për të marrë vizë është i ndryshëm në funksion të legjislacionit të huaj dhe qëllimit të udhëtimit. Si rregull, shtetasit duhet të kenë pasaportë udhëtimi me vlefshmëri të mjaftueshme, të plotësojnë formularin e aplikimit, të paraqesin ftesën apo garancinë nga pritësi në vendin e huaj si dhe sigurimin e udhëtimit/shëndetit për raste urgjence mjekësore dhe riatdhesim. 

Në faqet elektronike të ministrive të vendeve të huaja apo vetë ambasadave të tyre ofrohet zakonisht informacion i nevojshëm. 

Regjimi i vizave 

Informacioni që jepet në tabelën bashkëlidhur është vetëm orientues, sipas të dhënave më të fundit që disponon MPJ. Shtetasit para se të udhëtojnë duhet të kontaktojnë me përfaqësinë më të afërt të vendit destinacion për t’u informuar për kushtet e hyrjes e daljes në këtë vend. 

MPJ nuk është përgjegjëse për ndryshime ose pasaktësi në informacionin e dhënë. 

Për vendet ku shtetasit nuk kanë nevojë për vizë afatshkurtër (shih në tabelë kolonën “Vizë Afatshkurtër”), informacioni “Përfaqësia ku aplikohet” jepet për rastet nëse ata do të kenë nevojë të kërkojnë vizë qëndrimi (vizë e ngjashme me atë tipit D). 

Bashkëlidhur tabela me vendet: Regjimi i vizave për shtetasit shqiptarë. 

Çfarë duhet të kenë parasysh shtetasit para se të udhëtojnë? 

Shtetasit duhet të sigurohen nëse në vendet ku do të shkojnë ka trazira politike, katastrofa, sëmundje dhe epidemi apo është e nevojshme të vaksinohen. Është e rekomandueshme të njihen më parë, aq sa është e nevojshme, për traditat, zakonet, doket e vendeve ku do të shkojnë.

Para udhëtimit shtetasit duhet të kenë me vete adresat e përfaqësive  shqiptare që mbulojnë vendet ku do të kalojnë: http://www.punetejashtme.gov.al/al/perfaqesite-diplomatike/perfaqesite-shqiptare-ne-bote