Aplikim për Çertifikatë Familjare - vetëm për Italinë

APLIKIM PËR ÇERTIFIKATË FAMILJARE - vetëm për Italinë

Përshkrimi

Kërkesa për pajisje me çertifikatë familjare nga ana e shtetasve shqiptare rezident në Itali

Dokumentacioni i nevojshëm

  1. Dokumente identifikimi, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letër njoftimi
  2. Çertifikatë rezidence, lëshuar nga komuna italiane
  3. Ose Deklaratë personale për vendbanimin e lëshuar nga komuna
  4. Ose Kopje kontrate banimi, e vlefshme jo më pak se 12 muaj, e noterizuar
  5. Ose Kartë identiteti italiane, ku shënohet vendbanimi
  6. Çertifikatë familjare, të lëshuar nga Gjendja Civile në Shqipëri (opsionale)
  7. Dokument provues për kujdestarin apo përfaqësuesin ligjor

Hapat

e procedurës

1) Aplikimi online

2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë;

3) Pas verifikimeve të nevojshme të kryer nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe qytetari ftohet të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë

4) Aplikuesi njoftohet me email për përfundimin e aplikimit dhe që i është dërguar me postë

Tarifa e

shërbimit

20 euro

Afatet e përgjigjes

5 ditë

Periudha e vlefshmëria

6 muaj

Shënime

Nëse paraqitet kujdestari ose përfaqësuesi ligjor (kërkohet dokumenti provues).

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU