Aplikim për Çertifikatë Vdekje- vetëm për Italinë

APLIKIM PËR ÇERTIFIKATË VDEKJE - vetëm për Italinë

Përshkrimi

Kërkesa për pajisje me çertifikatë vdekje nga ana e familjarëve të shtetasve shqiptare rezident në Itali

Dokumentacioni i nevojshëm

  1. Dokumente identifikimi, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letër njoftimi për familjarin ose të afërmit që paraqesin kërkesën,
  2. Kartë identiteti italiane, ku shënohet vendbanimi për familjarin ose të afërmit që paraqesin kërkesën
  3. Ose Çertifikatë rezidence, lëshuar nga komuna italiane
  4. Ose Deklaratë personale për vendbanimin, e lëshuar nga komuna
  5. Ose Kopje kontrate banimi e vlefshme jo më pak se 12 muaj, e noterizuar
  6. Dokument provues për kujdestarin apo përfaqësuesin ligjor

Hapat

e procedurës

1) Aplikimi online

2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë;

3) Pas verifikimeve të nevojshme të kryer nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe qytetari ftohet të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë

4) Aplikuesi njoftohet me email për përfundimin e aplikimit dhe që i është dërguar me postë

Tarifa e

shërbimit

20 euro

Afatet e përgjigjes

5 ditë

Periudha e vlefshmëria

6 muaj

Shënime

Nëse paraqitet kujdestari ose përfaqësuesi ligjor (kërkohet dokumenti provues)

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU