Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)

APLIKIM PËR PËR EKSTRAKT DOKUMENTI (DUBLIKATË)

Përshkrimi

Lëshimi në kërkesë të interesuarve i ekstrakteve të dokumenteve origjinale, të lëshuara nga vetë përfaqësia diplomatike apo konsullore ose nga autoritetet shqiptare

Dokumentacioni i nevojshëm

1)Një dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike

2) Dokumenti origjinal, i vlefshëm dhe i lëshuar nga autoriteti përgjegjës

3) Mandat pagesa

Hapat

e procedurës

1)Aplikimi online

2)Verifikimi online nga konsulli

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur në Përfaqësi

4) dërgimi ekstark dokumenti (dublikatë) me postë

 

Tarifa e

shërbimit

20 euro ose

Tarifa ekuivalente në monedhën vendase

Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria

-Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari.

5 ditë

 

Shënime

  • Në rastet kur konsulli nuk është i bindur për vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura nga shtetasi, ai kryen procedurat e verifikimit të tyre nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme ose Institucioneve të vendit ku është lëshuar dokumenti;
  • Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas;
  • Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri vërtetimet e noterëve vendas, duhet të legalizohen ose apostilohen.

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU