Aplikim për Përkthim Dokumenti

APLIKIM PËR VËRTETIM PËRKTHIMI

Përshkrimi

Përkthimi i dokumenteve dhe akteve të tjera zyrtare nga gjuha shqipe në gjuhën e vendit pritës, ose në një gjuhë tjetër dhe nga gjuha e vendit pritës ose nga një gjuhë tjetër në gjuhën shqipe

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike;

2) Dokumenti që do të legalizohet;

3) Mandat pagesa

Hapat e procedurës

1)Aplikimi online

2)Verifikimi online nga konsulli

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari

4) Legalizim i dokumentit pasi është bindur që është i rregullt;

 

Tarifa e

shërbimit

- 10 euro faqja ose

Tarifa ekuivalente në monedhën vendase

Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria

- afat 5 ditë

 

Shënime

  • Përkthimet e dokumenteve nga punonjësi konsullor janë të barazvlefshme me ato të një përkthyesi të regjistruar tek një noter në Republikën e Shqipërisë dhe për pasojë nuk kanë nevojë të noterizohen.

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU