Aplikim për Regjistrim Martese

APLIKIM PËR REGJISTRIM MARTESE

Përshkrimi

Regjistrimi i martesave të lidhura në vendin pritës, kur të paktën një nga bashkëshortët është shtetas shqiptar

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Akti i martesës, lëshuar nga autoritetet e huaja, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile;

2) Përkthimi i aktit të martesës, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile;

3) Dokumente identifikimi, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letër njoftimi e bashkëshortëve;

Hapat

e procedurës

1) Aplikimi online

2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë

3) Verifikimi i rregullshmërisë së dokumentacionit nga nëpunësi konsullor

Tarifa e

shërbimit

Falas

Afatet e përgjigjes

3 muaj

Shënime

Përkthimi mund të bëhet në përfaqësinë diplomatike dhe konsullore (shih përkthimi i dokumenteve)

 

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU