Aplikim për Regjistrim Vdekje

APLIKIM PËR REGJISTRIM VDEKJE

Përshkrimi

Regjistrimi i akteve të vdekjes dhe përcjellja e tyre për ndryshime të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Akti i vdekjes, lëshuar nga autoritetet e huaja, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile;

2) Përkthimi i aktit, i legalizuar ose i pajisur me vulë apostile;

3) Dokumente identifikues për të afërmit që paraqesin aktin, nëse paraqitet nga të afërmit;

4) Dokumente identifikues për agjensinë funerale, që paraqet aktin dhe letrën autorizuese nga familjari

Hapat

e procedurës

1) Aplikimi online

2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë;

3) Verifikimi i rregullshmërisë së dokumentacionit nga nëpunësi konsullor;

Tarifa e

shërbimit

Falas

Afatet e përgjigjes

3 muaj

Shënime

Përkthimi mund të bëhet në përfaqësinë diplomatike dhe konsullore (shih përkthimi i dokumenteve)

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU