Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare

APLIKIM PËR VËRTETIM ÇERTIFIKATË FAMILJARE

Përshkrimi

Lëshimi i Vërtetimit të çertifikatës familjare, kur personi ka nevojë ta paraqesë pranë autoritetet të huaja për përdorim. Janë të dhënat e gjendjes civile të trungut familjar.

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike;

2) Dokumente të tjera mbështetëse me të cilat të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit;(p.sh.kopje te certifikates familjare, apo te huaj)

3) Mandat pagesa

Hapat

e procedurës

1)Aplikimi online

2)Verifikimi online nga konsulli

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur ose për t’ia përcjell me postë

Tarifa e

shërbimit

30 euro ose

Tarifa ekuivalente në monedhën vendase

Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria

-6 muaj afati i vlefshmërisë

-afati 5 ditë

 

Shënime

 

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU