Aplikim për Vërtetim certifikatë Martese

APLIKIM PËR VËRTETIM ÇERTIFIKATË MARTESE

Përshkrimi

Lëshimi i Vërtetim Çertifikatë Martese për shtetasit shqiptar që i kërkohet nga autoritetet e vendit pritës

Dokumentacioni i nevojshëm

1. Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike;

2. Kopje të certifikatës familjare (nëse e disponon)

3. Mandat pagesa

Hapat

e procedurës

1)Aplikimi online

2)Verifikimi online nga konsulli

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit

Tarifa e

shërbimit

30 euro ose

Tarifa ekuivalente në monedhën vendase

Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria

-6 muaj afati i vlefshmërisë

-afati 5 ditë

 

Shënime

 

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU