Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti

APLIKIM PËR VËRTETIM KONSULLOR IDENTITETI

Përshkrimi

Lëshimi i Vërtetimit konsullor të Identitetit, kur personi ende nuk ka një dokument zyrtar

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Dokumentet apo certifikatë lindje shqiptare ose dokument apo certifikatë lindje e huaj

2) Mandat pagesa

Hapat

e procedurës

1)Aplikimi online

2)Verifikimi online nga konsulli

3) Aplikuesi njoftohet që duhet të paraqesë foton për të marrë vërtetimin (sipas verifikimit)

4)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur ose për t’ia përcjell me postë

Tarifa e

shërbimit

30 euro ose

Tarifa ekuivalente në monedhën vendase

Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria

-6 muaj afati i vlefshmërisë

-afati 5 ditë

 

Shënime

  • Konsullor Identiteti lëshohet me foto
  • Kur identifikohet qytetari i dërgohet me postë dokumenti
  • Kur nuk identifikohet qytetari paraqitet në Konsullatë apo Ambasadë për të tërhequr dokumentin
  • Kur është fëmijë, duhet të paraqitet fëmija, i shoqëruar me të paktën njërin prind për të tërhequr dokumentin

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU