Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta

APLIKIM PËR VËRTETIM KONSULLOR MBI TË DHËNAT E SAKTA

Përshkrimi

Lëshimi i vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta kur kemi të bëjmë me dokumente të ndryshme që paraqesin të dhëna të ndryshme

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Dokumentet me mospërputhje të dhënash, dy dokumenta (p.sh. Leje drejtimi dhe Pasaporta ose ID, ose leje qëndrimi)

2) Mandat pagesa

Hapat

e procedurës

1)Aplikimi online

2)Verifikimi online nga konsulli

3) Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit

Tarifa e

shërbimit

30 euro ose

Tarifa ekuivalente në monedhën vendase

Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria

-6 muaj afati i vlefshmërisë

-afati 5 ditë

 

Shënime

 

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU