Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale

APLIKIM PËR VËRTETIM KONSULLOR MBI TË DHËNAT PERSONALE

Përshkrimi

Lëshimi i Vërtetimit mbi të dhënat personale, kur shtetasi shqiptar i duhet për përdorim tek autoritetet e huaja. Janë gjeneralitetet si: emër, mbiemër, atësia, amësia, gjendja civile, etj.

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Dokumentet apo certifikatë lindje shqiptare ose dokument apo certifikatë lindje e huaj

2) Dokumente të tjera mbështetëse me të cilat të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit;

3) Mandat pagesa

Hapat

e procedurës

1)Aplikimi online

2)Verifikimi online nga konsulli

3) Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit

Tarifa e

shërbimit

30 euro ose

Tarifa ekuivalente në monedhën vendase

Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria

-6 muaj afati i vlefshmërisë

-afati 5 ditë

 

Shënime

 

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU