Projektet fituese - Programi IPA CBC Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Në kuadër të thirrjes së parë për projekt propozime, Programi IPA CBC Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020, bashkëlidhur këtij njoftimi mund të aksesoni listën e projekteve të shpallura fituese.