Shërbimi Konsullor OnlineKjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore

TË NDERUAR QYTETARË, duke klikuar mbi secilin nga shërbimet konsullore të listuara më poshtë, Ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse.

Gjithashtu, në fund të çdo përshkrimi të shërbimeve konsullore më poshtë do të gjeni butonin “KLIKO KËTU”, e cila Ju mundëson aplikimin direkt online për shërbimin e kërkuar.

1. APLIKIM PËR ASISTENCË
0101-Asistencë e Përgjithshme
0102-Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Humbur
0103-Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Ndaluar ose të Burgosur

2. APLIKIM PËR RIFITIM DHE HEQJEN DORË NGA SHTETËSIA SHQIPTARE
0203-Rifitim Shtetësie
0204-Lënie Shtetësie

3. APLIKIM PËR PASAPORTË DHE KARTË IDENTITETI
Pranë Përfaqësive Diplomatike dhe Konsullore sa vijon:

1)Greqi, 2)Itali, 3)Bruksel, 4)Angli, 5)Gjermani,

6)SHBA, 7)Turqi 8)Austri, 9)Suedi, 10)Francë

4. APLIKIM PËR LEJE KALIMI (LAISSEZ PASSER)
04-Leje Kalimi
0401-Leje Transport Trupi

5. APLIKIM PËR AKTE TË GJENDJES CIVILE
0501-Regjistrim fëmije
0502-Çertifikatë Lindje*
0503-Regjistrim Martese
0504-Çertifikatë Martese*
0505-Regjistrim Vdekje
0506-Çertifikatë Vdekje*
0507-Çertifikatë Familjare*
0508-Lidhje Martese me shqiptar
0509-Lidhje Martese me të huaj
0510-Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)*

Shënim:
* Këto Çertifikata lëshohen vetëm në Përfaqësitë Diplomatike dhe Konsullore të SH-së të akredituara në Itali.